piątek, 28 lipca 2017, 209 dzień roku, imieniny Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Aktualności

 
2017-03-16

Uwaga! Ogłoszenie o pracę

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWA DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

w Dziale Finansowo-Księgowym, na umowę o pracę - w wymiarze jednego pełnego etatu.

1.     Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

a)      kandydat/ka jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

b)      kandydat/ka nie był/a skazany(a) prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

c)      kandydat/ka posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy
na wyżej określonym stanowisku, w tym:

-      wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (preferowany kierunek - rachunkowość),

-      co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej (preferowane
w administracji samorządowej).

d)     kandydat/ka posiada znajomość:

-      zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

-      obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki komunalnej,

-      przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług,

-      obsługi komputera w programach Windows, MS Office, Microsoft Excel.

e)      stan zdrowia kandydata(ki) pozwala na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

a)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

b)      umiejętność pracy w zespole,

c)      odpowiedzialność za powierzone zadania,

d)     sumienność i zdyscyplinowanie,

e)      komunikatywność.

3.    Warunki zatrudnienia:

a)      umowa o pracę na czas nieokreślony, która zostanie poprzedzona umową na czas określony (6 miesięcy), oraz umową na okres próbny (3 miesiące) z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia,

b)      w czasie zatrudnienia w ZGKiM Stęszew obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych[1].

4.    Warunki pracy:

a)      wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie.

b)      praca odbywa się w budynku ZGKiM Stęszew oraz na terenie Gminy Stęszew.

5.    Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

a)        elektroniczne ewidencjonowanie dokumentów księgowych: wyciągi bankowe, raporty kasowe, PK,

b)        wzywanie do zapłaty zaległych należności,

c)        kompensata i rozliczanie spraw sądowych,

d)       analiza zestawień sprzedaży wody i usług oraz kontrola podsumowująca dowody księgowe,

e)        analiza i weryfikacja dokumentów pod względem prawidłowości naliczania i odliczania podatku VAT,

f)         rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,

g)        dokonywanie wszelkich rozliczeń Zakładu wynikających z przepisów o podatku VAT, w tym sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT i innych zestawień;

h)        współpraca z Urzędem Gminy w zakresie rozliczeń Zakładu z tytułu podatku VAT.

6.    Wymagane dokumenty:

a)        życiorys ze zdjęciem,

b)        list motywacyjny,

c)        kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie,wymagane uprawnienia
i dotychczasowe doświadczenie zawodowe,

d)       aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,

e)        podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

f)         podpisane pisemne oświadczenie, kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)        podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru.

7.    Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1)               w marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
w ZGKiM Stęszew wynosił mniej niż 6°/o.

2)               kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującego osobom niepełnosprawnym proszony jest o złożenie wraz z dokumentami złożyć dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.

8.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy złożyć:

  1)    w terminie do 27 marca 2017 roku

  2)    osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór
na stanowisko do spraw księgowości budżetowej".

9.    Dodatkowe informacje:

  1)      Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

  2)      Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (termin złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się za zachowany, jeśli dokumenty wpłyną pod wskazany adres przed terminem złożenia dokumentów).

  3)      Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stęszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stęszewie (http://zgkimsteszew.pl/bip/nabory-1/news/2017-r-ksigowa-ds-ksigowoci-budetowej)

  4)      Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.[1] Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy

Wprowadzający: Weronika Blejwas
 
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x